Boomverzorging verder professionaliseren, een must

Boomverzorging verder professionaliseren, een must

Redden van monumentale Ginkgo biloba of Japanse notenboom

Bescherm monument

Geruggensteund door het Nederlandse TGS (Tree Ground Solu­tions) bedacht Wouter Crucke een adequate oplossing om de waardevolle Japanse notenboom van een gewisse ondergang te redden. “De Gingko biloba is een van de oudste levende plan­tensoorten ter wereld én een zeldzaamheid in onze contreien. Bovendien heeft de boom in kwestie de respectabele leeftijd van 130 jaar bereikt en werd hij door Monumenten en Landschap­pen officieel geklasseerd als ‘beschermd monument’.Omdat bij de heraanleg rond de boom een nieuw binnenplein met een 30 cm dikke betonlaag wordt gegoten, dreigde deze verloren te gaan door bodemverdichting en een gebrek aan vocht en zuur­stof.”

Als erkend boomverzorger en houder van het Certificaat Euro­pean Treeworker werd Wouter Crucke aangezocht om de boom in zijn nieuwe omgeving een mooie toekomst te verzekeren. “Ik heb toen contact opgenomen met Frans De Wit van TGS. Als specialist op het gebied van ondergrondse groeiplaatsvoorzie­ningen binnen stedelijke gebieden stelt het Nederlandse bedrijf oplossingen voor om de bomen een optimaal ondergronds leef­klimaat te bezorgen, zodat ze onder ideale omstandigheden ver­der kunnen groeien. En dat is hier zeker van nut, want de Ging­ko kan vlot 1000 jaar oud worden.”

PERMAVOID® sandwich constructie

Het proces om de Gingko te conserveren begon met het wegzuigen van de aarde tussen de wortels. “Om de haarwortels van de boom, die botanisch een voorloper is van de conifeer, niet te beschadigen, hebben we veel, maar niet alles weggezogen. De vrijgekomen ruimte werd opnieuw gevuld met eentoppig bo­menzand, dat verrijkt werd met onder meer klei en VLACO-com­post. De amorfe structuur van het bomenzand ligt aan de basis van een dragende structuur die niet verdicht. Dwars door het bomenzand steekt een beluchtingsunit die ondergronds aange­sloten is op een drainagebuis. Deze heeft de vorm van een ser­pentine die zich binnen de kringsprojectie tussen en rond de wortels van de boom heen slingert op een diepte die varieert tussen 40 en 110 cm. De beluchtingsbuizen steken door de be­tonlaag heen zodat de boom voldoende zuurstof krijgt. Om de bevloeiing van de wortels te optimaliseren hebben we met T-stukken een netwerk geconstrueerd dat aangesloten is op de af­voer van hemelwater. Een overloop maakt dat eventueel over­tollig water makkelijk kan worden afgevoerd. Boven de laag bo­menzand ligt een mat van waterdoorlatend wapeningstextiel met daarop een constructie met Permavoid cellen. Deze laatste vormen een draagconstructie, bestaande uit aaneensluitende kunststof boxen (vier per m2) die een bijzonder zware druk aan­kunnen (70 ton/m2). De Permavoid cellen werden vastgezet met keggen en opgevuld met voedselrijk substraat dat uitloogt en de boom langdurig van de nodige voedingsstoffen voorziet. De unit zorgt voor de juiste drukverdeling die mee voorkomt dat het bo­menzand verdicht. Anderzijds dient de luchtlaag die zich na ver­loop van tijd boven het substraat in de cellen vormt als barrière voor de wortels zodat schade aan de verharding wordt verme­den. Op de cellen ligt geotextiel en een laagje zand of granulaat. Pas dan komen we bij de betonlaag.”

Wouter werd pas op iets latere leeftijd boomverzorger. “Ik ben in­terieurarchitect van opleiding en heb na mijn studies gewerkt als gids in het hooggebergte in Frankrijk en als projectleider buiten­sport bij een evenementenorganisatie. Daar kwam ik vaak in contact met de natuur en met bomen. Bovendien heb ik een ‘groene’ inborst. Daarmee doel ik niet op politiek vlak, maar eer­der als een vorm van respect voor natuur en milieu. Eenmaal de microbe me te pakken had, heb ik een basisopleiding boomver­zorging gevolgd bij Inverde en me verder bekwaamd door spe­cialisaties te volgen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb ook het Certificaat European Treeworker behaald. Voor mij is dat het minimale niveau om een goede boomverzorger te wor­den, vandaar dat ik nu bijkomend de opleiding European Tree Technician volg.”

Personaliseren

Wouter begon als kleine zelfstandige, maar wil meer. “Binnen de wereld van de boomverzorgers zijn quasi allemaal eenmansza­ken aan de slag. Op die manier heb je echter weinig impact op de markt. Het komt de geloofwaardigheid van ons beroep echt niet ten goede. Ik merk dat niemand op ons zit te wachten en dat een mentaliteitswijziging zich opdringt. Daarom wil ik Varta­go uitbouwen vanuit mijn eigen visie. Met de juiste benadering komen we geloofwaardig over en halen dan ook gemakkelijker gro­te projecten binnen. Vorig jaar heb ik alvast een persoon in dienst genomen, dit jaar komt er nog een tweede bij. Bovendien werk ik nauw samen met twee onderaannemers zodat we bin­nenkort met vijf mensen aan de slag kunnen. Maar niet alleen het aantal medewerkers telt, ze moeten ook competent zijn. Vak­kennis moet centraal staan, je moet een degelijk onderbouwd verhaal kunnen brengen. Als dynamisch bedrijf moet je niet uit­pakken met je materieel, maar met je knowhow. Enkel op die manier kunnen we onze sector de broodnodige opwaardering geven. En daar wil ik met Vartago naartoe.”

Overigens ontbreekt het ook bij de klant — in veel gevallen de overheid — aan parate kennis. “Ook daar dringt een mentaliteits­wijziging zich op. De gemiddelde leeftijd van een stadsboom is 14 jaar, terwijl ze mits een goede opvolging makkelijk 10 keer ouder kunnen worden. Steden en gemeenten kunnen op dat vlak een hoop kosten besparen. Bovendien spelen openbare diensten een voortrekkersrol naar de publieke opinie toe. Met Vartago wil ik nu eerst een solide basis opbouwen bij particulie­re klanten om vandaar uit meer impact te krijgen op de verschil­lende overheden en hen aanzetten om ook in het openbaar do­mein voor een adequate boomverzorging te kiezen. Als bomenarchitect moet ik zelf de aanzet geven om onze sector ver­der te professionaliseren. We moeten komen tot een situatie waarbij men ons belt om problemen te voorkomen, niet om ze op te lossen als het (vaak) al te laat is.”

Maak een afspraak